جدول امکانات کلیدی آینو

حسابداری آینو به صورت مرتب در حال بروزرسانی است و به زودی تمامی بخش های مانده تکمیل می شوند.

مدیریت کسب و کار

شرحوضعیت

ساخت و ایجاد کسب و کار جدید

در دسترس

تهیه و بازگردان نسخه پشتیبان

در دسترس

داشبورد حرفه ای

در دسترس

دانلود کلیه اطلاعات در قالب اکسل

به زودی

کالا و خدمات

شرحوضعیت

تعریف کالاها

در دسترس

تعریف خدمات

در دسترس

گروه بندی کالا و خدمات

در دسترس

ثبت دو واحد مختلف برای کالا و ضریب تبدیل آن

در دسترس

ثبت چندین بارکد برای کالا

در دسترس

کارت حساب کالا

در دسترس

دریافت فایل کالاها و خدمات از اکسل

به زودی

ثبت چندین قیمت متفاوت برای یک کالا

به زودی

بروز رسانی گروهی قیمت کالا و خدمات

به زودی

اشخاص

شرحوضعیت

تعریف اشخاص

در دسترس

گروه بندی اشخاص

در دسترس

کارت حساب شخص

در دسترس

تعریف سهامداران

در دسترس

ثبت دریافت یا پرداخت گروهی به اشخاص

در دسترس

امکان ثبت نقدی، بانک، صندوق، تنخواه، خرج چک

در دسترس

تعریف بازاریابان

به زودی

دریافت فایل اشخاص از اکسل

به زودی

بانکداری

شرحوضعیت

تعریف بانک

در دسترس

تعریف صندوق

در دسترس

تعریف تنخواه گردان

در دسترس

گردش حساب بانک، صندوق، تنخواه گردان

در دسترس

رسید انتقال بین بانک و صندوق و تنخواه گردان

در دسترس

خرید و فروش

شرحوضعیت

ثبت فاکتورها خرید و فروش

در دسترس

ثبت فاکتورهای برگشت از خرید و فروش

در دسترس

ثبت اتوماتیک شماره فاکتور بر اساس قالب سفارشی کاربر

در دسترس

تهیه کپی از فاکتور

در دسترس

ثبت پرداخت های فاکتور داخل فاکتور

در دسترس

انتخاب کالا ها در فاکتور از گروه بندی

در دسترس

اتصال به بارکد خوان

در دسترس

ثبت تخفیف و مالیات

در دسترس

ثبت هزینه حمل

در دسترس

ارسال فاکتور

در دسترس

هشدار سررسید فاکتور

در دسترس

ثبت سایر اضافات و کسورات در فاکتور

در دسترس

نمایش سود فاکتور

در دسترس

ثبت بازاریاب یا فروشنده فاکتور

به زودی

ثبت درصد فروش فروشنده به تفکیک فاکتور

به زودی

ثبت پروژه در فاکتور

به زودی

ثبت فاکتور از اکسل

به زودی

عملیات چک

شرحوضعیت

لیست چک های دریافتی و پرداختی

در دسترس

واگذاری چک به بانک

در دسترس

وصول چک

در دسترس

عودت چک

در دسترس

خرج چک

در دسترس

هشدار سررسید چک

در دسترس

راس گیری چک

به زودی

گزارش ها

شرحوضعیت

ترازنامه

در دسترس

صورت سود و زیان

در دسترس

صورتحساب سرمایه

در دسترس

دفتر روزانه

در دسترس

دفتر حساب ها

در دسترس

تراز آزمایشی

در دسترس

مرور حساب ها

در دسترس

بدهکاران و بستانکاران

در دسترس

موجودی کالا

در دسترس

خرید و فروش به تفکیک کالا

به زودی

خرید و فروش به تفکیک فاکتور

به زودی

خرید و فروش به تفکیک بازاریاب

به زودی

خرید و فروش به تفکیک شخص

به زودی

گزارش فصلی مالیات

به زودی

لاگ کاربران

به زودی

درآمد و هزینه

شرحوضعیت

تعریف انواع سرفصل درآمد و هزینه به صورت درختی

در دسترس

ثبت دریافت یا پرداخت به صورت گروهی

در دسترس

امکان ثبت نقدی، بانک، صندوق، تنخواه، خرج چک

در دسترس

امکان ثبت درآمد و هزینه اعتباری

در دسترس

حسابداری

شرحوضعیت

ثبت سند دستی پیش نویس و تایید شده

در دسترس

تراز افتتاحیه و ثبت موجودی ابتدای دوره کلیه حساب ها

در دسترس

جدول درختی حساب ها و امکان تعریف حساب در هر سطح

در دسترس

بستن خودکار سال مالی و صدور اتوماتیک کلیه اسناد لازم

در دسترس

امکان قفل کردن اسناد حسابداری

در دسترس

مدیریت کاربران

شرحوضعیت

تعریف نامحدود کاربر

در دسترس

دعوت کاربر به کسب و کار

در دسترس

تعیین سطوح دسترسی به صورت جزئی

به زودی

امکان اعمال محدودیت دسترسی به اطلاعات برای کاربر

به زودی

امکان محدودسازی ساعت دسترسی کاربران به سیستم

به زودی

سایر امکانات

شرحوضعیت

ثبت دریافت و پرداخت نقدی در سایر حساب ها

در دسترس

ثبت دریافت و پرداخت اعتباری در سایر حساب ها

در دسترس

سند خودکار حقوق

به زودی

تعریف پروژه و ثبت پروژه برای هر سند

به زودی

امکان تغییر بین سیستم ادواری و دائمی در هر مقطع از سال مالی

به زودی

امکان تغییر روش ارزیابی انبار FIFO/LIFO/میانگین موزون

به زودی